PROMOTION


โปรแกรมติดตามรถขนส่งสินค้า

เงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชั่น

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2567
บริษัท ดีแอดวานซ์ จํากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด ตั้งอยู่ที่ 390/15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270 (ซึ่งต่อไปในเงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชั่นนี้ จะเรียกว่า “บริษัทฯ”)
1. ผู้แนะนำ หรือ บริษัทผู้แนะนำจะต้องเป็นผู้ใช้ระบบติดตามงานขนส่ง Cago ณ ปัจจุบัน 
2. บริษัทฯ จะนับจำนวนคนรู้จัก หรือ บริษัทที่รู้จัก ที่สมัครใช้ระบบ Cago ระหว่างวันนี้จนถึง วันที่ พฤศจิกายน 2567 เป็นสำคัญ
3. เมื่อคนรู้จักหรือบริษัทคนรู้จัก ได้สมัครใช้งานระบบ package 1 ปี ผู้แนะนำหรือบริษัทผู้แนะนำจะได้รับสิทธิ์ใช้บริการฟรี 1 ปี สำหรับ 1 user (1 คัน) โดยจะได้สิทธิ์เริ่มใช้ฟรีภายใน 30 วัน หลังจากคนรู้จักหรือบริษัทคนรู้จักได้เริ่มใช้ระบบ Cago ครบ 30 วัน และ ตามกำหนดดังนี้
เมื่อ ผู้แนะนำ หรือ บริษัทผู้แนะนำ ได้แนะนำคนรู้จัก หรือ บริษัทคนรู้จัก 1 ที่ จะได้รับสิทธิ์ใช้บริการฟรี 1 ปี สำหรับ 1 user (1 คัน)
เมื่อ ผู้แนะนำ หรือ บริษัทผู้แนะนำ ได้แนะนำคนรู้จัก หรือ บริษัทคนรู้จัก 2 ที่ จะได้รับสิทธิ์ใช้บริการฟรี 1 ปี สำหรับ 2 user (2 คัน)
เมื่อ ผู้แนะนำ หรือ บริษัทผู้แนะนำ ได้แนะนำคนรู้จัก หรือ บริษัทคนรู้จัก 3 ที่ จะได้รับสิทธิ์ใช้บริการฟรี 1 ปี สำหรับ 3 user (3 คัน)
หรือ มากกว่านี้ ตามสัดส่วน 1 : 1 (คนรู้จัก หรือ บริษัทคนรู้จัก (1) :  สิทธิ์ใช้บริการฟรี 1 ปี สำหรับ 1 user (1 คัน))
ในขณะที่ คนรู้จัก หรือ บริษัทคนรู้จัก จะได้รับสิทธิ์ใช้บริการฟรี 6 เดือน สำหรับ 1 user (1 คัน) เมื่อสมัครใช้งานระบบ package 1 ปี
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบให้สิทธิ์ใช้บริการฟรีตามโปรโมชั้นนี้ เฉพาะผู้แนะนำ หรือ บริษัทผู้แนะนำ ที่คงสภาพการลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ Cago และไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ ของบริษัทฯ 
5. ผู้แนะนำ หรือ บริษัทผู้แนะนำ และ คนรู้จัก หรือ บริษัทคนรู้จัก สามารถใช้สิทธิ์การใช้บริการฟรีนั้น ในปีปัจจุบัน หรือ ปีถัดไป เท่านั้น
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบให้สิทธิ์ใช้บริการฟรีแก่ผู้แนะนำ หรือ บริษัทผู้แนะนำ หากคนรู้จัก หรือ บริษัทคนรู้จักที่ถูกแนะนำ ยกเลิกการใช้บริการระบบ Cago ก่อน 1 ปีหลังจากการเริ่มใช้บริการ ทั้งนี้หากมีกรณีพิพาท หรือข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือการตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สุด
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสิทธิ์การใช้บริการฟรีนั้น ผู้แนะนำ หรือ บริษัทผู้แนะนำ และ คนรู้จัก หรือ บริษัทคนรู้จัก จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์นี้ให้ผู้อื่นได้